Enduro & Revinge nr 2 – kompletterande kommentarer

Bakgrund till beslutet

FMCK Malmö styrelse har sedan hösten 2018 diskuterat föreningens vidare utveckling och byggt upp en strategi för föreningens väg framåt på kort och lång sikt. Strategiarbetet och beslutet är också relaterat till den oro åtskilliga medlemmar gett uttryck för när det gäller föreningens möjligheter till fortsatt verksamhet. Arbetet är dokumenterat och protokollfört: våra protokoll publiceras på vår sajt här. Styrelsebeslutet du nu tagit del av på vår Nyhetssida är en naturlig följd av strategiarbetet. 

Idag har vi drygt 330 medlemmar som har möjlighet att träna på Revinge. Under det senaste året har vi haft ett mycket starkt tillflöde av nya medlemmar som ansöker om träningslicens och vi ser att denna tillströmning accelererar ytterligare. Vi ser oss därför helt enkelt tvungna att vidta åtgärder för att överhuvudtaget vara säkra på att vi ska kunna fortsätta få tillstånd för vår verksamhet och för att skapa den balans som krävs i framtiden mellan belastning (d v s förare) och arbetsinsatser för bl a återställning på en nivå som garanterar en framtid för FMCK Malmö på Revinge. 

Vi ser oss också tvungna att prioritera våra befintliga medlemmar och det påverkar möjligheten att teckna nya träningslicenser och möjligheten att gästträna. 

Vi kan dementera att markägaren Fortifikationsverket eller P7 skulle ha påfört oss ytterligare restriktioner som skulle vara en grund för beslutet. Däremot har Länsstyrelsens Naturprövningsenhet försökt stoppa delar av vår verksamhet.

Vi har sett, inte bara i vår närmiljö, hur snabbt enduroföreningar kan bli helt eller delvis utestängda från sina träningsområden, eller ålagda restriktioner för hur verksamheten kan bedrivas. Miljöfrågorna har tagit en allt större del i beslutprocessen för vår typ av verksamhet.

Din förväntade arbetsinsats

Föreningens arbetsomfång har en omfattning som gör att det inte fungerar som det ska för närvarande och vi får inte det medlemsstöd för arbetsinsatserna som krävs. Det kan inte vara rimligt att ett fåtal medlemmar i föreningen (alltid samma personer) skall utföra allt underhållsarbete som krävs för att hålla våra banor i körbart skick samt allt övrigt kringarbete. 

De föreslagna 10 arbetsdagarna handlar inte om heldagar, utan om det upplägg som vi har tillämpat i år. De av er som har deltagit i detta arbete vet att det handlar om ett par timmar innan vi kör. Dessutom kommer ett antal andra arbetsinsatser och uppdrag att kvalificera för möjligheten att lösa träningslicensen.

Vi är medvetna om att vi kanske inte har varit tillräckligt tydliga i vår kommunikation kring våra gemensamma behov och hur vi ska arbeta för att tillgodose dem. Omfattningen och utformningen kommer därför att utvecklas vidare under 2020. 

Träningslicensen

Du som sedan tidigare har en aktiv träningslicens (löst medlemskap och betalat träningsavgiften för Revinge) kommer få förnya denna inför nästa år och kan då alltså fortsätta träna som vanligt under innevarande medlemsperiod 2019 och under 2020 fram t o m 31 mars 2021. Hur den framtida kopplingen mellan din träningslicens och dina arbetsinsatser ska se ut kommer vi att införa under 2020. 

Frågor & Svar

Under vår Frågor & Svarssida på vår sajt finner du mer detaljerad information och kommentarer till de frågeställningar vi berört ovan och de frågor och kommentarer som har nått oss från er medlemmar.

Möt oss gärna på fältet och dela med dig av dina idéer och synpunkter. Vi uppskattar om du lämnar dina synpunkter, ställer dina frågor och ger oss dina kommentarer direkt till på mejladressen styrelsen@fmckmalmo.se och inte på Facebook.

Styrelsen
FMCK Malmö

Träningstider Revinge 2020

Nu kan du börja boka in träningstiderna för nästa år!

Idag har vi fått P7:s beslut avseende vår begäran om träningstider för nästa år. I stort har vi bokats in på de tider vi äskat och med det måste vi uttrycka vår uppskattning till FM som gör vad de kan för att möta våra behov.

Du noterar säkert att våren ger viss begränsad tilldelning. Det beror på militära övningar och fr a på den stora övningen Aurora som blockerar fältet under flera veckor.

Vissa justeringar kan komma att ske under säsongen så håll ögonen kontinuerligt på vår sajt och kalendern avseende vår planerade verksamhet och aktiviteter. Dessutom: håll ögon på om du tilldelats träningsvärdskap – tilldelning inom kort!

Välkomna till ett kommande verksamhetsår!

Verksamhetsområde Enduro & Revinge

Du har nyligen informerats om vår styrelses beslut att dela upp FMCK Malmös verksamhet i tre verksamhetsområden (se mejl daterat 8 nov 2019).

För att förbereda genomförandet har vi diskuterat uppbyggnaden av det separata verksamhetsområdet Enduro & Revinge i ett informellt inledande möte. Syftet med mötet var att beskriva vår verksamhet på Revinge, våra behov och hur vi bemannar verksamhetsområdets ledningsorgan och delområden (t ex träning, säkerhet, bana, material, mm).

Vi har beskrivit en inledande struktur med nödvändiga roller och söker nu dig som har intresse i att vara med och bygga en ny stark och framåtsträvande endurosatsning.

Vill du veta mer och kanske vara med? Kontakta Anders Larsson, Christer Holmquist eller Mikael Larson

Arbetsdag och träningsläger på Revinge lördag 9 november

Hoj

Nu på lördag 9 november ser Revingeprogrammet ur så här:

 1. Arbetsdag kl 10-12 – vi följer samma upplägg som tidigare arbetsdagar under augusti och september
  1. Samling till förarmöte 09.45 för genomgång och arbetsfördelning – kom i tid. Tag med kratta och spade.
   Hjärtligt välkomna!
  2. Träningsområdet stängs kl 10 och är stängt under resten av dagen för de som inte är på plats till förarmötet.
  3. Efter lunch öppnas området för träning för de som deltagit under förmiddagens arbetspass.
  4. Efter arbetsdagen kommer vissa delar av området att tillfälligt stängas för att tillåtas vila. Vi återkommer med en separat kommunikation om det.
 2. Träningsläger enligt separat program
  1. Träningslägret löper parallellt med arbetet på området.
  2. Ingen allmän träning söndag 10 november, Revinge enbart öppet för deltagare i träningslägret.

Välkomna för att ge området en ”ansiktslyftning”, och till dig som deltar i lägret!

Har du frågor kontakta Mikael Larson, Anders Larsson eller Thomas Jansson

Revingeträning nu på lördag 26 oktober

Hej endurovänner

Varvet vänds. Stefan Sjöholm informerar på förarmötet vad som gäller för dagen i samverkan med Alice Borg och Allan Gustavsson.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att säkerställa ordning och reda, säkerhet och inte minst att vår verksamhet inte ska behöva ifrågasättas.

Av flera skäl har belastningen på vårt område ökat samtidigt som kravet på underhåll av naturliga skäl också ökat, dessvärre i en utsträckning som vi har svårt att vara i takt med. Följsamheten till våra rutiner och regler är bristfällig och fler av oss behövs för underhållsarbetet.

Från och med lördag kommer vi att mer strikt säkerställa god ordning på fältet,  efterlevnad av rutiner och regler, och att du som förare väljer enbart de etablerade spåren för din träning. 

Ett par exempel:

 • Vi håller oss i banområdet, i slingan och det etablerade spåret. Vi kör mastervarv fr a på norra delen av området. Vid del av banan eller vid passager där du är osäker, inte vill köra genom ”dynghålet”, eller av andra skäl inte vill följa det etablerade spåret finns alternativ: du väljer att vända, köra tillbaka till depån för att därefter välja annan del av banområdet där du kan följa det etablerade spåret. Det är aldrig acceptabelt att skapa nya parallella spår för att undvika hinder i banan. Tycker du något ser jobbigt ut kan du själv hämta kratta och spade för att fixa. Tycker du att vi bör överväga en omdragning av slingan tar du det i första hand med banchef eller med träningsansvarig.
 • Ingen mc-körning i depåområdet. Först där banan börjar sätter du dig på hojen. Ingen beundrar dig för att du sprätter grus på andra som pustar ut efter ett varv eller står och väntar på att köra ut.
 • Vi går och leder mc över vägarna Sandbymossaväg och Svartahålsvägen – på angivna ställen.

Till sist: i ditt medlemskap och träningslicens följer en skyldighet att vara informerad om och efterleva vad som gäller hos oss. Det gäller också om du besöker oss som tränande gäst. Utöver Svemos Enduroreglemente bör du ha god kännedom om vad som står här!

Har du synpunkter eller frågor avseende denna kommunikation är du välkommen att kontakta Mikael Larson eller Anders Larsson.

Information om HÖF

Jag har fått i uppdrag av styrelsen i FMCK Malmö att arrangera så vi får banlicens från SVEMO även för vårt körområde på HÖF.

I samband med den utökade bansträckningen som gjorts har intresset för HÖF ökat. Vi har nu fått ett körområde till där vi kan få möjlighet att arrangera mindre event på, vilket testet i midsommar bekräftade.

Dock har vi inte idag en banlicens för HÖF, vilket innebär att körning där sker på eget ansvar och utan den försäkringstäckning som man som förare och klubb har via SVEMO. Arbetet har ringats in och just nu jobbar jag och Johan Sandström med miljöcertifieringen från SVEMO för HÖF, vilket är en del i det underlag som skall tas fram vid en ansökan. I samband med detta skall vi också uppdatera och förbereda miljödelen för den förnyelse av banlicens på Revinge som skall göras 2020.

Målsättningen är att ha en banlicens för HÖF på plats innan årets slut.

Hälsningar

Anders Larsson

Snart drar vi igång på Revinge igen!

Under resterande del av juli och början av augusti genomför vi (en liten kärntrupp, som du välkomnas till) banarbete på Revinge som förberedelse inför höstsäsongsstarten 10 augusti. Arbetet innebär återställningsarbete av befintlig bana och nödvändiga justeringar. Arbetet kommer inte att vara helt avslutat till säsongsstarten så därför kommer vi att fortsätta arbetet tillsammans med er.

Så här ser programmet ut för 10 augusti och ett par kommande träningstillfällen:

 • Avser du träna på Revinge 10 augusti, 31 augusti och/eller 21 september måste du vara i tid till förarmötet 09.45. Kl 09.45 stängs träningsområdet för de som inte är i tid. D v s, kommer du senare är dessvärre området inte tillgängligt för dig och din träning.
 • Norra delen av banområdet, Svartahålssidan (zon 1 t o m 8): Tiden efter förarmötet fram till lunch arbetar vi gemensamt och kör in banan och ändrade banavsnitt. Vi avslutar med mastervarv på hela slingan.
 • Som det ser ut just nu kommer södra området (zon 9 och 10) att vara stängt till dess vi haft tid och möjlighet att lägga upp en helt ny dragning.
 • Runt lunch är grillen igång och vi fixar lite korv till dig som är på plats (eftersom vi inte vet hur många som dyker upp köper vi ”lagom” mycket).
 • Därefter är det fri träning för dig som ingått i förmiddagens ”insatsstyrka”.
Välkommen!

Varför gör vi detta?

Området slits hårt och kräver kontinuerlig översyn och kontinuerligt underhåll. Vi behöver vara fler som hjälps åt med det självklara att organiserat OCH spontant ta kratta och spade för att då och då fixa till där du vet att banan behöver omsorg. För att tillförsäkra att vi är förutseende och att vi blir fler som tar ”ansvar” organiserar vi schemalagda (och oannonserade arbetsdagar). På så sätt tror vi att fler av oss blir mer tillfredsställda med bansträckning och banans beskaffenhet. Allt för den förbättrade gemensamma trivseln, ökad körsäkerhet och med det förbättrade träningsmöjligheter.

Bästa hälsningar

Banarbetsgruppen Revinge

Återupprättande av bangruppen på Revinge

Hejsan govänner

Vår fantastiska bana på Revinge kräver kontinuerlig översyn och underhåll. Tidigare hade vi en bangrupp, som förvisso haltade en smula, men som ändå stod i viss beredskap inför träningar och tävling. Gruppen har av olika skäl lösts upp.

Nu vill jag att vi kavlar upp ärmarna och gör ett omtag.

Thomas, banchefen och jag har samrått och ser att vi behöver få igång banmaskineriet igen. Ni som körde tävlingen i lördags förstår precis vad jag menar om jag säger att vi behöver hyvla och jämna på åtskilliga ställen på banan för att den dels ska återfå sin charm och dels för att den ska hålla för vidare övningar. Jag har erbjudit mig att agera som biträdande till Thomas för att samla zonvärdar som i sin tur engagerar ytterligare flitiga och engagerade medarbetare.

Nu vänder jag mig till dig för att erbjuda dig möjlighet att ta ett ”zonansvar”.

Vi har för närvarande 10 zoner plus en teknikbana. Jag önskar att vi har en zonvärd för varje zon plus en värd för teknikbanan.

De uppgifter jag ser framför mig är i första hand att ta ett ledande ansvar för respektive zon. D v s, att kontinuerligt hålla ett vakande öga över zonen, att rekrytera medhjälpare för enkelt banunderhåll, och att då och då med kratta och spade (eller maskin) ”laga” banan i den befintliga sträckning banan har för tillfället. Eventuella omdragningar eller justeringar löser zonvärden i samråd med banchefen.

Erbjudandet är inget du behöver ducka för. De gånger vi jobbar på området brukar det både vara trevligt, föreningsbyggande och inte minst nyttigt för att läsa och lära vår speciella terräng. Känner du att: oh yes, jag vill visa att jag är en del i vår fina gemenskap och inte minst kasta in en timma då-och-då för vårt gemensammas bästa, ska du höra av dig till mig, Mikael. Det är inget heltidsjobb, inget arbetstagaransvar följer med uppdraget, och du har ingen arbetsgivare som ger dig order. Nej, vi gör detta tillsammans i god anda och med vetskap om att det sker på frivillig grund. Det enda jag begär är att: tar du på dig en uppgift, låt den då inte bara ligga och skvalpa.

Den enda baksida jag ser av vårt gyllene mynt är att gör vi inget och blir vi inte fler som hjälps åt i gott samförstånd kommer mörka moln dra in över fältet…

Vi tar tag i detta, NU. Slå mig en signal, mejla mig, eller hugg mig på fältet.

Hjärtligt och stort tack på förhand!

Mikael Larson

Det svepte en historisk vind över Revinge igår

Solen sken och marken gungade av ivriga ungdomar, i en mångfald som skapade en rysning. När det upprymda ruset lägger sig och klarsyntheten tar kontroll över intellektet kommer de mest underbara insikter till livs. Vi är en framgångsrik förening med mål, mening och uthållighet som ger den bästa av utdelningar: medlemmar söker sig till oss – och inte minst ungdomar.
Vi har nått många mål med vårt tålmodiga arbete. Inget sker av sig självt, som ni är väl medvetna om, och vi kan med fog skörda en historisk framgång. Ingen förening i vårt kära Skåne har tidigare kunnat uppvisa något så storslaget som det vi metodiskt arbetat fram: i år startar 10 FMCK Malmö-ungdomar i årets USM-premiär i Hässleholm. Ett magiskt ögonblick i vår historia.
Den stolthet jag känner vill jag att ni delar med mig och om ni kan ska ni vallfärda till Hässleholm om knappa två veckor för att ta del av det vi gemensamt lagt en grund för och skapat.
Tack alla som bidrar med stort som smått!

Mikael