Enduro & Revinge nr 5 – kravet på arbetsdagar och möjligheten att lösa träningslicens

Som vi tidigare har informerat om, så har föreningen under det senaste året haft ett mycket starkt tillflöde av nya medlemmar som ansöker om träningslicens. Vi har idag drygt 330 medlemmar som har möjlighet att träna på Revinge. Det arbete som krävs för att hålla våra banor i körbart skick, förutom allt övrigt kringarbete som är nödvändigt, har hittills utförts av ett fåtal medlemmar. Detta är inte rimligt med tanke på föreningens omfattning. Därför har styrelsen infört kravet på att man kommande år måste bidra till föreningsarbetet för att få lösa träningslicens.

Trots att styrelsen redan från början betonade att kravet på arbetsdagar inte avsåg 10 heldagar, utan deltagande vid de cirka 2 timmars banunderhåll, som ibland har inlett träningsdagarna på Revinge, samt också deltagande i ett antal andra föreningsaktiviteter, så har kritiken mot beslutet varit omfattande. Vi vill därför mer i detalj informera om hur kravet på deltagande i föreningsarbetet kommer att utformas.

Till att börja med så ändrar vi benämningen till ”arbetsinsatser” i stället för ”arbetsdagar” för att minimera missförstånden. Det kommer att finnas ett antal intjäningsalternativ till de 10 arbetsinsatser per år, som kommer att krävas för att få möjlighet att lösa träningslicens under de kommande åren. Preliminärt så har vi definierat följande intjäningsalternativ till arbetsinsatser:

 • Medlem i arbetsgrupp/ledningsteam för verksamhetsområde Enduro & Revinge
 • Medlem Tävlingskommitté
 • Träningsvärd
 • Träningsledare
 • Tävlingsfunktionär (förberedelser och tävlingsdag)
 • Arbetsinsats på Revinge, kl 10 – 12 befintlig träningsdag. Service och underhåll av bana
 • Materielunderhåll
 • Deltagande i administrativa arbetsuppgifter för föreningen

Den tillsatta arbetsgruppen för verksamhetsområde Enduro & Revinge kommer att, tillsammans med deltagande medlemmar, utreda och utarbeta hur intjäningsnivåerna av arbetsinsatser skall utformas. Några av de listade intjäningsalternativen kommer förmodligen att innebära att man uppfyller hela sitt krav på årsarbetsinsatser eller en betydande del av kravet på årsarbetsinsatser, om man bidrar i en fast roll inom verksamhetsområdet.

Arbetsgruppen kommer att utreda och föreslå vilka krav på arbetsinsatser som skall gälla för 2020 (eftersom alla rutiner inte är på plats redan 1/1 2020) och vilka krav på arbetsinsatser som skall gälla för 2021 och kommande år. Beroende på hur vi kan lösa tillgången till maskinresurser för banunderhåll, så kommer förhoppningsvis behovet av manuella insatser på banan att kunna justeras.

Arbetsgruppen kommer även att utvärdera och utveckla system för registrering av arbetsinsatser. Inledningsvis under 2020 kommer det att ske med ett enkelt manuellt system, som redan nu är tillgängligt (här) för samtliga medlemmar för redovisning av sina arbetsinsatser. Ambitionen är att kunna utveckla ett mer automatiserat registreringssystem under året.

Vi välkomnar dig att kontakta oss på mejladressen: styrelsen@fmckmalmo.se om du har idéer och synpunkter på utformningen av systemet med arbetsinsatser för att kunna lösa träningslicens.

Styrelsen
FMCK Malmö

Enduro & Revinge nr 4 – uppstartsgruppen startar sitt arbete

Uppstartsgruppen träffades igår, tisdag 17 december, för att dra upp riktlinjer för vilka resurser Enduro & Revinge behöver och även beskriva arbetsgruppens roller med definierade arbetsuppgifter. Vi kom en bra bit på väg med den nödvändiga struktur som krävs för att driva Enduro & Revinge. Men flera detaljer återstår att precisera och måste få falla på plats innan vi kan beskriva den tänkta strukturen så tydligt att det blir meningsfullt att dela våra tankar med dig. Vi räknar med att kunna vara tillräckligt långt komna i mitten på januari och ber dig ha tålamod till dess.

Våra tidigare uppmaningar till er kära medlemmar, att meddela oss ert intresse för att engagerat driva vår verksamhet har glädjande nog resulterat i ett antal namn. Vår avsikt är nu att bygga vidare på det och kunna sätta ett än mer resursstärkt Enduro & Revinge på plats under januari.

Dela med dig av dina idéer och synpunkter på mejladressen styrelsen@fmckmalmo.se.

God Helg önskar

Styrelsen
FMCK Malmö

Enduro & Revinge nr 3 – uppstartsgrupp påbörjad

Styrelsen har som ett led i förberedelse för Verksamhetsområde Enduro & Revinge tillsatt en uppstartsgrupp som deltar i planeringen av den nya verksamheten. Gruppen består av:

 • Christer Holmqvist
 • Anders Larsson
 • Mikael Larson
 • Stefan Sjöholm
 • Thomas Jansson
 • Ulf Bengtsson

Verksamhetsområdets ledningsgrupp behöver ytterligare personer som vill engagera sig i det fortsatta arbetet och vi uppmanar medlemmar att anmäla sitt intresse till detta på styrelsen@fmckmalmo.se.

Enduro & Revinge nr 2 – kompletterande kommentarer

Bakgrund till beslutet

FMCK Malmö styrelse har sedan hösten 2018 diskuterat föreningens vidare utveckling och byggt upp en strategi för föreningens väg framåt på kort och lång sikt. Strategiarbetet och beslutet är också relaterat till den oro åtskilliga medlemmar gett uttryck för när det gäller föreningens möjligheter till fortsatt verksamhet. Arbetet är dokumenterat och protokollfört: våra protokoll publiceras på vår sajt här. Styrelsebeslutet du nu tagit del av på vår Nyhetssida är en naturlig följd av strategiarbetet. 

Idag har vi drygt 330 medlemmar som har möjlighet att träna på Revinge. Under det senaste året har vi haft ett mycket starkt tillflöde av nya medlemmar som ansöker om träningslicens och vi ser att denna tillströmning accelererar ytterligare. Vi ser oss därför helt enkelt tvungna att vidta åtgärder för att överhuvudtaget vara säkra på att vi ska kunna fortsätta få tillstånd för vår verksamhet och för att skapa den balans som krävs i framtiden mellan belastning (d v s förare) och arbetsinsatser för bl a återställning på en nivå som garanterar en framtid för FMCK Malmö på Revinge. 

Vi ser oss också tvungna att prioritera våra befintliga medlemmar och det påverkar möjligheten att teckna nya träningslicenser och möjligheten att gästträna. 

Vi kan dementera att markägaren Fortifikationsverket eller P7 skulle ha påfört oss ytterligare restriktioner som skulle vara en grund för beslutet. Däremot har Länsstyrelsens Naturprövningsenhet försökt stoppa delar av vår verksamhet.

Vi har sett, inte bara i vår närmiljö, hur snabbt enduroföreningar kan bli helt eller delvis utestängda från sina träningsområden, eller ålagda restriktioner för hur verksamheten kan bedrivas. Miljöfrågorna har tagit en allt större del i beslutprocessen för vår typ av verksamhet.

Din förväntade arbetsinsats

Föreningens arbetsomfång har en omfattning som gör att det inte fungerar som det ska för närvarande och vi får inte det medlemsstöd för arbetsinsatserna som krävs. Det kan inte vara rimligt att ett fåtal medlemmar i föreningen (alltid samma personer) skall utföra allt underhållsarbete som krävs för att hålla våra banor i körbart skick samt allt övrigt kringarbete. 

De föreslagna 10 arbetsdagarna handlar inte om heldagar, utan om det upplägg som vi har tillämpat i år. De av er som har deltagit i detta arbete vet att det handlar om ett par timmar innan vi kör. Dessutom kommer ett antal andra arbetsinsatser och uppdrag att kvalificera för möjligheten att lösa träningslicensen.

Vi är medvetna om att vi kanske inte har varit tillräckligt tydliga i vår kommunikation kring våra gemensamma behov och hur vi ska arbeta för att tillgodose dem. Omfattningen och utformningen kommer därför att utvecklas vidare under 2020. 

Träningslicensen

Du som sedan tidigare har en aktiv träningslicens (löst medlemskap och betalat träningsavgiften för Revinge) kommer få förnya denna inför nästa år och kan då alltså fortsätta träna som vanligt under innevarande medlemsperiod 2019 och under 2020 fram t o m 31 mars 2021. Hur den framtida kopplingen mellan din träningslicens och dina arbetsinsatser ska se ut kommer vi att införa under 2020. 

Frågor & Svar

Under vår Frågor & Svarssida på vår sajt finner du mer detaljerad information och kommentarer till de frågeställningar vi berört ovan och de frågor och kommentarer som har nått oss från er medlemmar.

Möt oss gärna på fältet och dela med dig av dina idéer och synpunkter. Vi uppskattar om du lämnar dina synpunkter, ställer dina frågor och ger oss dina kommentarer direkt till på mejladressen styrelsen@fmckmalmo.se och inte på Facebook.

Styrelsen
FMCK Malmö

Enduro & Revinge – nytt från och med 1 december

För att effektivisera vår förenings arbete inför vi från och med 1 januari en indelning i verksamhetsområden, se tidigare mejlutskick och nyhetskommuniké. För Enduro & Revinge inför vi med omedelbar verkan, och successivt efter hand, en serie nya rutiner och begränsningar. 

Vår förening har utvecklats i rask takt och vi har belönats med stor medlemstillströmning. Med tillväxten följer ett pris: vårt område klarar inte den belastning vi haft under en längre tid och som vi ser tillta alltmer. Som medlem och förare behöver vi alla se över hur vi bidrar för att säkra vårt tillträde till fältet och att det nyttjanderättsavtal vi verkar under kan förnyas med markägaren Fortifikationsverket och dess huvudsakliga nyttjare P7.

Vi ser att kravbilden på vår typ av verksamhet generellt stramas upp på flera områden omkring oss, tillgängligheten till befintliga banor begränsas eller till och med stryps och vi som förening måste vidta de åtgärder som krävs för att detta inte skall hända även oss och våra medlemmar.

Från och med 1 december gäller följande:

 • Stopp för nya träningslicenser 1). Inga nya ansökningar om träningslicens på Revinge kommer att beviljas. Medlemskap kan fortfarande tecknas och har du redan en aktiv träningslicens för Revinge är det möjligt att förnya den inför kommande medlemsperiod.
 • Stopp för generell gästträning. Gästträning kan undantagsvis komma att erbjudas vid speciella omständigheter. Dock enbart efter individuell prövning under förutsättning att vi kontaktas i god tid före träningstillfället.

Ny arbetsordning

Under 2020 kommer vi successivt införa nya rutiner. För att behålla träningslicensen på Revinge och för att du ska kunna förnya licensen framtida medlemsår kommer vi kräva att du deltar aktivt på minst 10 arbetsdagar 2) på Revinge under träningsåret. Ditt bidrag kan också vara att du aktivt agerar i rollen som träningsvärd eller att du jobbar och bidrar med andra betydande uppgifter.

Den beskrivna övergången är ingen helt smärtfri process

För att vi ska kunna fortsätta köra enduro på Revinge – överhuvudtaget – krävs nu att vi alla visar den respekt för åtgärderna som krävs för föreningens välmående. Och inte minst, att du som medlem aktivt hjälper oss med att lösa de uppgifter som för närvarande belastar enbart några få.

Möt oss gärna på fältet och dela med dig av dina idéer och synpunkter. Vi välkomnar dig också att kontakta oss på mejladressen: styrelsen@fmckmalmo.se.

Styrelsen
FMCK Malmö


1) Med träningslicens avses den träningsavgift, tillsammans med medlemsavgiften, du betalar årsvis till FMCK Malmö för att att få träna på Revinge.  Vårt medlemskap och träningslicens ska kompletteras med en Svemolicens – i valfri cross- eller enduroklubb – som du löser på Svemo TA.

2) Arbetsdagarna infaller som regel i samband med lördagsträningen och omfattar  ca 2 timmars gemensamma arbetsinsatser under förmiddagen. Därefter är banområdet öppet för träning för de som deltagit under arbetspasset.

Träningstider Revinge 2020

Nu kan du börja boka in träningstiderna för nästa år!

Idag har vi fått P7:s beslut avseende vår begäran om träningstider för nästa år. I stort har vi bokats in på de tider vi äskat och med det måste vi uttrycka vår uppskattning till FM som gör vad de kan för att möta våra behov.

Du noterar säkert att våren ger viss begränsad tilldelning. Det beror på militära övningar och fr a på den stora övningen Aurora som blockerar fältet under flera veckor.

Vissa justeringar kan komma att ske under säsongen så håll ögonen kontinuerligt på vår sajt och kalendern avseende vår planerade verksamhet och aktiviteter. Dessutom: håll ögon på om du tilldelats träningsvärdskap – tilldelning inom kort!

Välkomna till ett kommande verksamhetsår!

Verksamhetsområde Enduro & Revinge

Du har nyligen informerats om vår styrelses beslut att dela upp FMCK Malmös verksamhet i tre verksamhetsområden (se mejl daterat 8 nov 2019).

För att förbereda genomförandet har vi diskuterat uppbyggnaden av det separata verksamhetsområdet Enduro & Revinge i ett informellt inledande möte. Syftet med mötet var att beskriva vår verksamhet på Revinge, våra behov och hur vi bemannar verksamhetsområdets ledningsorgan och delområden (t ex träning, säkerhet, bana, material, mm).

Vi har beskrivit en inledande struktur med nödvändiga roller och söker nu dig som har intresse i att vara med och bygga en ny stark och framåtsträvande endurosatsning.

Vill du veta mer och kanske vara med? Kontakta Anders Larsson, Christer Holmquist eller Mikael Larson

Träning på Revinge 16 november

Hejsan endurovänner

Som vi tidigare meddelat var vi tvungna att ställa in årets Revingekåsa p g a brist på funktionärer. Våra tävlingar framöver hänger på att det är fler av oss som drar strån till stacken!

Vår ambition var att erbjuda ett alternativ i enklare form nästa lördag. Vårt utrymme har ännu inte räckt till att åstadkomma något storslaget, men vi erbjuder detta:

Träning från kl 10-22

 1. Guldhjälmsutbildning kl 10-12
 2. Träning som vanligt i dagsljus
 3. Banområdet öppet för mörkerkörning till kl 22

För alla som kör mörkerkörning vill vi att ni (i enlighet med  enduroreglementet) sätter reflex på hjälmen: på båda sidorna och bak på hjälmen.

Välkomna!

Arbetsdag och träningsläger på Revinge lördag 9 november

Hoj

Nu på lördag 9 november ser Revingeprogrammet ur så här:

 1. Arbetsdag kl 10-12 – vi följer samma upplägg som tidigare arbetsdagar under augusti och september
  1. Samling till förarmöte 09.45 för genomgång och arbetsfördelning – kom i tid. Tag med kratta och spade.
   Hjärtligt välkomna!
  2. Träningsområdet stängs kl 10 och är stängt under resten av dagen för de som inte är på plats till förarmötet.
  3. Efter lunch öppnas området för träning för de som deltagit under förmiddagens arbetspass.
  4. Efter arbetsdagen kommer vissa delar av området att tillfälligt stängas för att tillåtas vila. Vi återkommer med en separat kommunikation om det.
 2. Träningsläger enligt separat program
  1. Träningslägret löper parallellt med arbetet på området.
  2. Ingen allmän träning söndag 10 november, Revinge enbart öppet för deltagare i träningslägret.

Välkomna för att ge området en ”ansiktslyftning”, och till dig som deltar i lägret!

Har du frågor kontakta Mikael Larson, Anders Larsson eller Thomas Jansson

Revingeträning nu på lördag 26 oktober

Hej endurovänner

Varvet vänds. Stefan Sjöholm informerar på förarmötet vad som gäller för dagen i samverkan med Alice Borg och Allan Gustavsson.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att säkerställa ordning och reda, säkerhet och inte minst att vår verksamhet inte ska behöva ifrågasättas.

Av flera skäl har belastningen på vårt område ökat samtidigt som kravet på underhåll av naturliga skäl också ökat, dessvärre i en utsträckning som vi har svårt att vara i takt med. Följsamheten till våra rutiner och regler är bristfällig och fler av oss behövs för underhållsarbetet.

Från och med lördag kommer vi att mer strikt säkerställa god ordning på fältet,  efterlevnad av rutiner och regler, och att du som förare väljer enbart de etablerade spåren för din träning. 

Ett par exempel:

 • Vi håller oss i banområdet, i slingan och det etablerade spåret. Vi kör mastervarv fr a på norra delen av området. Vid del av banan eller vid passager där du är osäker, inte vill köra genom ”dynghålet”, eller av andra skäl inte vill följa det etablerade spåret finns alternativ: du väljer att vända, köra tillbaka till depån för att därefter välja annan del av banområdet där du kan följa det etablerade spåret. Det är aldrig acceptabelt att skapa nya parallella spår för att undvika hinder i banan. Tycker du något ser jobbigt ut kan du själv hämta kratta och spade för att fixa. Tycker du att vi bör överväga en omdragning av slingan tar du det i första hand med banchef eller med träningsansvarig.
 • Ingen mc-körning i depåområdet. Först där banan börjar sätter du dig på hojen. Ingen beundrar dig för att du sprätter grus på andra som pustar ut efter ett varv eller står och väntar på att köra ut.
 • Vi går och leder mc över vägarna Sandbymossaväg och Svartahålsvägen – på angivna ställen.

Till sist: i ditt medlemskap och träningslicens följer en skyldighet att vara informerad om och efterleva vad som gäller hos oss. Det gäller också om du besöker oss som tränande gäst. Utöver Svemos Enduroreglemente bör du ha god kännedom om vad som står här!

Har du synpunkter eller frågor avseende denna kommunikation är du välkommen att kontakta Mikael Larson eller Anders Larsson.