Enduro & Revinge nr 5 – kravet på arbetsdagar och möjligheten att lösa träningslicens

Som vi tidigare har informerat om, så har föreningen under det senaste året haft ett mycket starkt tillflöde av nya medlemmar som ansöker om träningslicens. Vi har idag drygt 330 medlemmar som har möjlighet att träna på Revinge. Det arbete som krävs för att hålla våra banor i körbart skick, förutom allt övrigt kringarbete som är nödvändigt, har hittills utförts av ett fåtal medlemmar. Detta är inte rimligt med tanke på föreningens omfattning. Därför har styrelsen infört kravet på att man kommande år måste bidra till föreningsarbetet för att få lösa träningslicens.

Trots att styrelsen redan från början betonade att kravet på arbetsdagar inte avsåg 10 heldagar, utan deltagande vid de cirka 2 timmars banunderhåll, som ibland har inlett träningsdagarna på Revinge, samt också deltagande i ett antal andra föreningsaktiviteter, så har kritiken mot beslutet varit omfattande. Vi vill därför mer i detalj informera om hur kravet på deltagande i föreningsarbetet kommer att utformas.

Till att börja med så ändrar vi benämningen till ”arbetsinsatser” i stället för ”arbetsdagar” för att minimera missförstånden. Det kommer att finnas ett antal intjäningsalternativ till de 10 arbetsinsatser per år, som kommer att krävas för att få möjlighet att lösa träningslicens under de kommande åren. Preliminärt så har vi definierat följande intjäningsalternativ till arbetsinsatser:

  • Medlem i arbetsgrupp/ledningsteam för verksamhetsområde Enduro & Revinge
  • Medlem Tävlingskommitté
  • Träningsvärd
  • Träningsledare
  • Tävlingsfunktionär (förberedelser och tävlingsdag)
  • Arbetsinsats på Revinge, kl 10 – 12 befintlig träningsdag. Service och underhåll av bana
  • Materielunderhåll
  • Deltagande i administrativa arbetsuppgifter för föreningen

Den tillsatta arbetsgruppen för verksamhetsområde Enduro & Revinge kommer att, tillsammans med deltagande medlemmar, utreda och utarbeta hur intjäningsnivåerna av arbetsinsatser skall utformas. Några av de listade intjäningsalternativen kommer förmodligen att innebära att man uppfyller hela sitt krav på årsarbetsinsatser eller en betydande del av kravet på årsarbetsinsatser, om man bidrar i en fast roll inom verksamhetsområdet.

Arbetsgruppen kommer att utreda och föreslå vilka krav på arbetsinsatser som skall gälla för 2020 (eftersom alla rutiner inte är på plats redan 1/1 2020) och vilka krav på arbetsinsatser som skall gälla för 2021 och kommande år. Beroende på hur vi kan lösa tillgången till maskinresurser för banunderhåll, så kommer förhoppningsvis behovet av manuella insatser på banan att kunna justeras.

Arbetsgruppen kommer även att utvärdera och utveckla system för registrering av arbetsinsatser. Inledningsvis under 2020 kommer det att ske med ett enkelt manuellt system, som redan nu är tillgängligt (här) för samtliga medlemmar för redovisning av sina arbetsinsatser. Ambitionen är att kunna utveckla ett mer automatiserat registreringssystem under året.

Vi välkomnar dig att kontakta oss på mejladressen: styrelsen@fmckmalmo.se om du har idéer och synpunkter på utformningen av systemet med arbetsinsatser för att kunna lösa träningslicens.

Styrelsen
FMCK Malmö