Vad gäller på Revinge?

Vårt tillträde till banområdet regleras i ett nyttjanderättsavtal med Fortifikationsverket i samverkan med P7 och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Avtalskostnaden, f n på 50 000 kr per år och berättigar oss till totalt 50 träningstillfällen per kalenderår. Träningstiderna planeras in i av P7, som koordinerar vårt nyttjande med militära aktiviteter, jakt, och flera andra nyttjare. Det är huvudsak därför vårt schema rullar med viss oregelbunden träningstilldelning.

 

Det här gäller på vårt tilldelade banområde

Vi arbetar frivilligt för föreningsgemenskap och för att utveckla dig som mc-förare, både som motionär och för din elitsatsning. Det är ett delat medlemsansvar att få föreningens ambitioner i mål, därför förväntar vi oss att vi alla aktivt hjälps åt.

Klicka här för vad du behöver veta innan du kör ut till Revinge

Välkommen som medlem eller tränande gäst

FMCK Malmö erbjuder träning på Försvarsmaktens område Revingehed under ett nyttjanderättsavtal med Fortifikationsverket. Vår tilldelning av träningstider och -område påverkas kontinuerligt av P7:s ökande övningsverksamhet. FM:s växande försvarssatsning kräver att vi följer nya rutiner och riktlinjer för att vårt avtal ska fortsätta kunna gälla. Vi som förening bär ansvaret för att medlemmar i FMCK Malmö följer gällande riktlinjer.

Vi växer och ser många nya medlemmar. Det är mycket glädjande att se framgångar på elitsidan och i vår betydande ungdomsverksamhet. Lika roligt är det att få välkomna alla motionärer.

Vi vill ge alla som kommer till oss en fin enduroupplevelse i ett rikt och välkomnande föreningsliv. Vår sport är förenad med risker, de flesta kan vi utan tvekan själva undanröja. Därför vill vi att alla som tränar hos oss gör det på ett kontrollerat och säkert sätt.

Regler och rutiner gällande fr o m 1 jan 2019/23 mar 2019

 

Medlemskap
 • Nyttjanderättsavtalet kräver att alla som kontinuerligt tränar på Revingehed är medlemmar i FMCK Malmö.
 • Alla tränande skriver in sig i liggaren innan träning: namn, kontaktuppgifter och licensnummer.
Gäst
 • Du föranmäler för kommande träning på vår sajt här
 • Du ansvarar för att informera dig och följa reglerna i detta dokument innan du beträder banan.
Svemos reglemente och tränings-/tävlings-
licens
 • Som Svemo-sanktionerad förening följer vi Svemos tävlings- och enduroreglemente. För egen och andras del är vi skyldiga att känna till det som reglerar vår sport.
 • Du ska ha en aktiv Svemo-licens och informera dig om reglementet som du hittar på Svemos hemsida.
Depåetikett
 • Vid transport till och från vårt depåområde ska enbart allmänna vägar användas. Vi har inte tillstånd att transportera oss på vägen mellan Abusa och Sandby mossaväg (skyltad ‘fordonstrafik förbjuden’).
 • Vid transport med servicefordon inom vårt depåområde gäller gånghastighet.
 • Godkänd depåmatta ska alltid användas vid service och tankning.
 • Mc ska ledas inom depåområdet fram till banans början, mc ska stannas efter fullföljt varv och ledas till depåplats..
 • Du ansvarar för att din uppställningsplats är avstädad från allt skräp när du lämnar depån.
Bana, banområde och träningsrutin Vi har blivit ålagda av FM och Fortv att minska ned på våra banmarkeringar. Spåret ska vara så tydligt som möjligt för att undvika missförstånd. Vi kommer fortsättningsvis att ha markeringar bara på de platser där det krävs av säkerhetsskäl eller där helt ny spårdragning är gjord.För att detta ska fungera och för att vi ska kunna upprätthålla nödvändig disciplin kommer vi att inrätta ett nytt förfarande vid kommande träningar, fr a lördagsträningarna.

 • Förarmöte 09.45 (lördag)
 • Direkt efter förarmötet körs obligatoriska mastervarv, anpassade till antal och nivå.
 • Är du sen till start kommer banan vara stängd fram till nästa grupps mastervarv. Mastervarven sker löpande under förmiddagen med anpassade tidsmellanrum.
 • Kommer du sent, efter lunch, måste du kontakta träningsvärd, banansvarig, eller annan träningsansvarig innan du får köra ut på banan.
 • Det är alltså aldrig tillåtet att köra ut på banan utan att först deltagit i mastervarv eller fått information från ansvarig på plats.
 • All körning ska ske i den spårdragning som gäller för dagen.
 • Vill du träna ett specifikt avsnitt eller på ett område som ligger utanför etablerad bana måste du först förhöra dig med ban- eller träningsansvarig.
 • Vägöverfarter (till och från zonerna 4 och 9)
  • Passage skall endast ske på platser där zonerna kopplar samman banan.
  • Vid passagerna gäller obligatoriskt ledande av mc över vägarna, gäller inte passager mellan zon 9 och 10 över markvägen Abusa-Sandby mossaväg.
MC
 • Vårt avtal tillåter oregistrerad mc för medlemmar t o m 17 år (du bör ha din mc minst trafikförsäkrad för att skydda tredje part).
 • Kör du en enduro- eller landsvägsregistrerad mc
  • ska den oavsett ålder på föraren alltid vara påställd och godkänd vid kontrollbesiktning.
  • Den ska vara försedd med nummerskylt i original eller en miniskylt.
  • Kör du med miniskylt ska den kunna avläsas bakifrån, d v s den ska vara monterad på en skärmförlängare, inte klistrad ovanpå bakskärmen.
  • Nummerskylt i original ska kunna visas upp vid kontroll.
 • Har du fyllt 18 år måste du ha mc-kort och registrerad mc enligt punkten ovan.
 • Du behöver inte ha samtliga besiktningstillbehör monterade på din landsvägsregisrerade mc inom vårt banområde, jämför kraven för enduroregistrerad mc.
Påföljd Det är viktigt att vi upprätthåller god ordning för vår säkerhet och för att avtalet inte ska sägas upp. Vi kommer att göra vad vi kan för att underlätta för dig att följa våra rutiner och regler. Blir detta ett problem för dig kan det innebära att ditt träningstillstånd på Revinge dras in.
Kontakt Ansvariga för träning på Revinge:

 • Anders Larsson
 • Staffan Björk
 • Mikael Larson

Banchef:

 • Johan Andersson

Träningsvärdar:

 • På plats enligt roterande schema

Vem får träna på Revinge

 • Medlem i FMCK Malmö:
 • Inte medlem än:
  • Du kan prova på en gång, du löser en Prova-på-licens om du inte redan har en enduro- eller crosslicens
 • Gäst:
  • Du föranmäler för kommande träning på vår sajt här
  • Du ansvarar för att informera dig och följa våra regler
 • Endast 2-hjulingar, barn är välkomna på 4-hjulingar

Licenskrav

 • Enduroregistrerad mc: Kräver tävlingslicens (minst Klubblicens) i Svemoanknuten förening
 • Landsvägsregistrerad mc: Räcker med Klubblicens för att träna, men du behöver tävlingslicens om du ska tävla i andra föreningars tävlingar
 • Svemolicens: 

Registreringsskylt

 • Din registrerade mc måste vara försedd med registreringsskylt, mini eller originalskylten monterad på skärmförlängare för att synas bakifrån. Vid tillfälle ska du kunna uppvisa originalskylten.

Vuxen?

 • Du måste ha:
  • körkort och
  • enduro- eller
  • landsvägsregistrerad,
  • skattad och
  • besiktigad motorcykel.

Ungdom?

 • Har du inte fyllt 18 år får du köra utan körkort på oregistrerad motorcykel max klass E1dvs 2-takt max 144cc eller 4-takt max 250cc. 
 • Övningskörning tillåten under ledning av behörig handledare
 • Knattar tränar under vårdnadshavares ledning på anvisad plats

Buller

Alla delar inte vårt intresse. Bullret är vår värsta fiende och det är ett gemensamt ansvar att se till att vi inte stör. Så se regelbundet över din ljuddämpare. 

Hur vet jag om min ljuddämpare är godkänd?


 • Vi kommer att hjälpa till med ljudmätningar att få ljudnivån under kontroll.
 • Enbart godkänd ljuddämpare enligt 2-meter-max-metoden 112 dB

Träning på Revinge

 • Träningsprogrammet presenteras här så snart vi tilldelas tider av FortV och P7
 • Medlemmar tilldelas slumpmässigt träningsvärdskap: en enkel men viktig uppgift som alla kan ta på sig
 • Samling till förarmöte vid depån på angivet klockslag, se träningskalender
 • Sent anlända, nya medlemmar, gäster skriver in sig och kontaktar dagens träningsvärd – du har skyldighet att informera dig om vad som gäller innan du kör ut på spåret
 • Träning får endast ske på det område vi avtalat med Fortifikationsverket och körning sker i de etablerade slingorna, inte i egna spår
 • Mc ska ledas i depån
 • Var rädd om grusvägarna

Samträning med P7 SKIF

Vi har också viss möjlighet att träna i samverkan med P7 SKiF, bokas separat

Medlemmar i P7 SKIF (P7:s idrottsförening för anställd personal) bedriver viss enduroträning på Revingefältet och disponerar delar av Revingehed som sträcker sig utanför det område FMCK Malmö idag äger tillträde till under nu gällande nyttjanderättsavtal.

Under 2016 kontaktade P7 SKIF FMCK Malmö angående förslag på samverkande träning med syftet att utveckla och dela enduroträningen klubbarna emellan. P7 SKIF förde diskussionen internt på P7 med bl a C P7 som mynnade ut i ett formellt samverkansavtal augusti 2016.

Utdrag ur delgivningsbeslut FM2016-16356:2 daterat 2016-08-18

P 7 SKIF får bjuda in FMCK MALMÖ på av P 7 SKIF anordnade träningar.

Antalet deltagare ur FMCK är begränsat till 5 st åkare vid varje träningstillfälle 1 gång per månad. Begränsningen är för att minska slitage och störningar vid träningstillfällena.

 • Träningen ska bedrivas som organiserad träning under ordinarie arbetstid/arbetsvecka mån-fre på tilldelade mc-område (MC1-MC3).
 • Träningen ska bokas och ledas genom P 7 SKIF.

 

Beslutet verkställs i april 2017 med första träningstillfälle under hösten 2017. Avtalet gäller tillsvidare och kan avbrytas när som helst om avtalsvillkoren inte efterlevs.

Så här har vi valt att tillämpa avtalet

FMCK Malmö bjuds in till träning av P7 SKIF när det är möjligt och passar den träning som P7 SKIF bedriver. På grund av den begränsade omfattningen har vi beslutat att styrelsen tillämpar samverkansavtalet (noterat i styrelsemötesprotokoll 2017-03) på följande sätt:

 • Styrelsen administrerar inbjudan till medlemmar i FMCK Malmö
 • Inbjudan kan gå till medlemmar som:
  • har sin svemolicens i FMCK Malmö
  • tävlar på SM-/USM-nivå i föreningens namn, eller
  • på ett omfattande sätt bidragit eller bidrar till föreningens verksamhet.

Anser du att just du är en medlem som möter villkoren men ännu inte fått en inbjudan, hör då av dig till någon av oss i styrelsen (enduro-och-revinge@fmckmalmo.se).

Vi tränar tillsammans, visa hänsyn till mindre erfarna förare.


Otillåten mc-träning på Revinge

Vi är alla medvetna om att det förekommer svartkörning på Revinge. 
 
Vad innebär det? 
Det innebär att enduro- och crossmotorcyklar, men också fyrhjulingar, körs på Revinge på andra tider och på andra platser än på FMCK Malmös övningstider och -område.
 
Tycker vi det är OK?
Svartkörning är inget FMCK Malmö stöder. 
 
Vad förväntar vi oss av dig som medlem?
Vi förutsätter att du som är medlem i vår förening arbetar för att vi ska kunna försätta bedriva vår träning och utveckla vår sport på Revingefältet. 
 
Vad förväntar sig FortV av oss?
I vårt avtal med FortV (och P7) som reglerar tid och plats för våra övningar och träningar ingår att vi arbetar för regelefterlevnad. Våra möjligheter att träna på fältet kan när som helst sägas upp och vi kan över en natt förlora tillgången till fältet. Om du som medlem kör på Revingefältet på andra tider och utanför vårt avtalade träningsområde kan ditt medlemskap omprövas.
 
Styrelsen FMCK Malmö