INFORMATION KRING HUSIE/HÖF

INFORMATION KRING HUSIE/HÖF

Som tidigare informerats ligger vår verksamhet på Husie/HÖF under Försvarsmaktens tillstånd, och således deras regelverk.

Vi har blivit ålagda körförbud på Teknikbanan på Husie/HÖF. Detta gäller inte för körspåret som kan användas fortsättningsvis.

Bakgrunden är ett arbete med anläggande av ny teknikbana på Revinge, inne vid regementet, som skall användas för utbildning av P7:s MC-ordonnanser. Det har enligt FM information uppstått oklarheter i tillstånd och lagrum kring nyttjande av Teknikbana varför de stoppar användning av dessa.

Detta påverkar alltså inte vårt nyttjande av körspåret på Husie/HÖF, och vår verksamhet på Revingehed påverkas inte alls.

Fakturor för 2020

Så nu skall alla fakturor för 2020 vara utskickade! Om du inte har fått din faktura inom en-två dagar kontrollera din skräppost annars hör dig.

Vi har en del tekniska problem med vårt medlemsregister som kan orsaka att vissa av er kan ha fått mer än en faktura, återkom så kan vi ta bort dubbletterna.

Mvh Kassören

Nya regler på HÖF

Från årsskiftet så gäller nya regler för körspåret på Husie Övningsfält, ni finner dem under fliken för körspåret. Vi har valt att uppdatera dessa för att öka säkerheten i och kring körspåret.

Angående banlicensen så pågår arbetet med ansökan och hoppas på att allt skall vara klart och godkänt under våren, vi kommer att publicera information om detta när vi får våran ansökan godkänd.

 

Enduro & Revinge nr 5 – kravet på arbetsdagar och möjligheten att lösa träningslicens

Som vi tidigare har informerat om, så har föreningen under det senaste året haft ett mycket starkt tillflöde av nya medlemmar som ansöker om träningslicens. Vi har idag drygt 330 medlemmar som har möjlighet att träna på Revinge. Det arbete som krävs för att hålla våra banor i körbart skick, förutom allt övrigt kringarbete som är nödvändigt, har hittills utförts av ett fåtal medlemmar. Detta är inte rimligt med tanke på föreningens omfattning. Därför har styrelsen infört kravet på att man kommande år måste bidra till föreningsarbetet för att få lösa träningslicens.

Trots att styrelsen redan från början betonade att kravet på arbetsdagar inte avsåg 10 heldagar, utan deltagande vid de cirka 2 timmars banunderhåll, som ibland har inlett träningsdagarna på Revinge, samt också deltagande i ett antal andra föreningsaktiviteter, så har kritiken mot beslutet varit omfattande. Vi vill därför mer i detalj informera om hur kravet på deltagande i föreningsarbetet kommer att utformas.

Till att börja med så ändrar vi benämningen till ”arbetsinsatser” i stället för ”arbetsdagar” för att minimera missförstånden. Det kommer att finnas ett antal intjäningsalternativ till de 10 arbetsinsatser per år, som kommer att krävas för att få möjlighet att lösa träningslicens under de kommande åren. Preliminärt så har vi definierat följande intjäningsalternativ till arbetsinsatser:

 • Medlem i arbetsgrupp/ledningsteam för verksamhetsområde Enduro & Revinge
 • Medlem Tävlingskommitté
 • Träningsvärd
 • Träningsledare
 • Tävlingsfunktionär (förberedelser och tävlingsdag)
 • Arbetsinsats på Revinge, kl 10 – 12 befintlig träningsdag. Service och underhåll av bana
 • Materielunderhåll
 • Deltagande i administrativa arbetsuppgifter för föreningen

Den tillsatta arbetsgruppen för verksamhetsområde Enduro & Revinge kommer att, tillsammans med deltagande medlemmar, utreda och utarbeta hur intjäningsnivåerna av arbetsinsatser skall utformas. Några av de listade intjäningsalternativen kommer förmodligen att innebära att man uppfyller hela sitt krav på årsarbetsinsatser eller en betydande del av kravet på årsarbetsinsatser, om man bidrar i en fast roll inom verksamhetsområdet.

Arbetsgruppen kommer att utreda och föreslå vilka krav på arbetsinsatser som skall gälla för 2020 (eftersom alla rutiner inte är på plats redan 1/1 2020) och vilka krav på arbetsinsatser som skall gälla för 2021 och kommande år. Beroende på hur vi kan lösa tillgången till maskinresurser för banunderhåll, så kommer förhoppningsvis behovet av manuella insatser på banan att kunna justeras.

Arbetsgruppen kommer även att utvärdera och utveckla system för registrering av arbetsinsatser. Inledningsvis under 2020 kommer det att ske med ett enkelt manuellt system, som redan nu är tillgängligt (här) för samtliga medlemmar för redovisning av sina arbetsinsatser. Ambitionen är att kunna utveckla ett mer automatiserat registreringssystem under året.

Vi välkomnar dig att kontakta oss på mejladressen: styrelsen@fmckmalmo.se om du har idéer och synpunkter på utformningen av systemet med arbetsinsatser för att kunna lösa träningslicens.

Styrelsen
FMCK Malmö

Kallelse till Kårstämma 2020

Kallelse till FMCK Malmö kårstämma 2020

FMCK Malmös kårstämma kommer att hållas den 12 februari 2020 i matsalen på Malmö frivilliga försvarscentrum (MFFC) klockan 18:00. Ytterligare information om stämman här.

Tryckfelsnisse har varit framme, i mejlet ni fått står det 2019. Självklart ska det vara 2020. Dock fortfarande med samma datum.

Adressen till MFFC är Husie Kyrkoväg 70, 212 38 Malmö. Vid stämman kommer lättare förtäring att erbjudas och därför vore vi tacksamma om ni föranmäler om ni har för avsikt att medverka. Det gör ni enligt information på hemsidan.

Under stämman kommer följande fem styrelseposter väljas:

Vad Nuvarande Annat förslag Nyval/Omval
Kårchef 2 år Rasmus Persson ? Omval
Ledamot 2 år Anders Bjermo ? Nyval
Ledamot 2 år Johan Hägg ? Omval
Ledamot 2 år Vakant ? Nyval
Suppleant 2 år Anders Larsson ? Omval

Valberedningen behöver din hjälp. Har du förslag på personer till styrelseuppdragen så skicka dessa till valberedning@fmckmalmo.se.

Varmt välkomna till kårstämman

Önskar STYRELSEN

Enduro & Revinge nr 4 – uppstartsgruppen startar sitt arbete

Uppstartsgruppen träffades igår, tisdag 17 december, för att dra upp riktlinjer för vilka resurser Enduro & Revinge behöver och även beskriva arbetsgruppens roller med definierade arbetsuppgifter. Vi kom en bra bit på väg med den nödvändiga struktur som krävs för att driva Enduro & Revinge. Men flera detaljer återstår att precisera och måste få falla på plats innan vi kan beskriva den tänkta strukturen så tydligt att det blir meningsfullt att dela våra tankar med dig. Vi räknar med att kunna vara tillräckligt långt komna i mitten på januari och ber dig ha tålamod till dess.

Våra tidigare uppmaningar till er kära medlemmar, att meddela oss ert intresse för att engagerat driva vår verksamhet har glädjande nog resulterat i ett antal namn. Vår avsikt är nu att bygga vidare på det och kunna sätta ett än mer resursstärkt Enduro & Revinge på plats under januari.

Dela med dig av dina idéer och synpunkter på mejladressen styrelsen@fmckmalmo.se.

God Helg önskar

Styrelsen
FMCK Malmö

Enduro & Revinge nr 3 – uppstartsgrupp påbörjad

Styrelsen har som ett led i förberedelse för Verksamhetsområde Enduro & Revinge tillsatt en uppstartsgrupp som deltar i planeringen av den nya verksamheten. Gruppen består av:

 • Christer Holmqvist
 • Anders Larsson
 • Mikael Larson
 • Stefan Sjöholm
 • Thomas Jansson
 • Ulf Bengtsson

Verksamhetsområdets ledningsgrupp behöver ytterligare personer som vill engagera sig i det fortsatta arbetet och vi uppmanar medlemmar att anmäla sitt intresse till detta på styrelsen@fmckmalmo.se.

Enduro & Revinge nr 2 – kompletterande kommentarer

Bakgrund till beslutet

FMCK Malmö styrelse har sedan hösten 2018 diskuterat föreningens vidare utveckling och byggt upp en strategi för föreningens väg framåt på kort och lång sikt. Strategiarbetet och beslutet är också relaterat till den oro åtskilliga medlemmar gett uttryck för när det gäller föreningens möjligheter till fortsatt verksamhet. Arbetet är dokumenterat och protokollfört: våra protokoll publiceras på vår sajt här. Styrelsebeslutet du nu tagit del av på vår Nyhetssida är en naturlig följd av strategiarbetet. 

Idag har vi drygt 330 medlemmar som har möjlighet att träna på Revinge. Under det senaste året har vi haft ett mycket starkt tillflöde av nya medlemmar som ansöker om träningslicens och vi ser att denna tillströmning accelererar ytterligare. Vi ser oss därför helt enkelt tvungna att vidta åtgärder för att överhuvudtaget vara säkra på att vi ska kunna fortsätta få tillstånd för vår verksamhet och för att skapa den balans som krävs i framtiden mellan belastning (d v s förare) och arbetsinsatser för bl a återställning på en nivå som garanterar en framtid för FMCK Malmö på Revinge. 

Vi ser oss också tvungna att prioritera våra befintliga medlemmar och det påverkar möjligheten att teckna nya träningslicenser och möjligheten att gästträna. 

Vi kan dementera att markägaren Fortifikationsverket eller P7 skulle ha påfört oss ytterligare restriktioner som skulle vara en grund för beslutet. Däremot har Länsstyrelsens Naturprövningsenhet försökt stoppa delar av vår verksamhet.

Vi har sett, inte bara i vår närmiljö, hur snabbt enduroföreningar kan bli helt eller delvis utestängda från sina träningsområden, eller ålagda restriktioner för hur verksamheten kan bedrivas. Miljöfrågorna har tagit en allt större del i beslutprocessen för vår typ av verksamhet.

Din förväntade arbetsinsats

Föreningens arbetsomfång har en omfattning som gör att det inte fungerar som det ska för närvarande och vi får inte det medlemsstöd för arbetsinsatserna som krävs. Det kan inte vara rimligt att ett fåtal medlemmar i föreningen (alltid samma personer) skall utföra allt underhållsarbete som krävs för att hålla våra banor i körbart skick samt allt övrigt kringarbete. 

De föreslagna 10 arbetsdagarna handlar inte om heldagar, utan om det upplägg som vi har tillämpat i år. De av er som har deltagit i detta arbete vet att det handlar om ett par timmar innan vi kör. Dessutom kommer ett antal andra arbetsinsatser och uppdrag att kvalificera för möjligheten att lösa träningslicensen.

Vi är medvetna om att vi kanske inte har varit tillräckligt tydliga i vår kommunikation kring våra gemensamma behov och hur vi ska arbeta för att tillgodose dem. Omfattningen och utformningen kommer därför att utvecklas vidare under 2020. 

Träningslicensen

Du som sedan tidigare har en aktiv träningslicens (löst medlemskap och betalat träningsavgiften för Revinge) kommer få förnya denna inför nästa år och kan då alltså fortsätta träna som vanligt under innevarande medlemsperiod 2019 och under 2020 fram t o m 31 mars 2021. Hur den framtida kopplingen mellan din träningslicens och dina arbetsinsatser ska se ut kommer vi att införa under 2020. 

Frågor & Svar

Under vår Frågor & Svarssida på vår sajt finner du mer detaljerad information och kommentarer till de frågeställningar vi berört ovan och de frågor och kommentarer som har nått oss från er medlemmar.

Möt oss gärna på fältet och dela med dig av dina idéer och synpunkter. Vi uppskattar om du lämnar dina synpunkter, ställer dina frågor och ger oss dina kommentarer direkt till på mejladressen styrelsen@fmckmalmo.se och inte på Facebook.

Styrelsen
FMCK Malmö

Enduro & Revinge – nytt från och med 1 december

För att effektivisera vår förenings arbete inför vi från och med 1 januari en indelning i verksamhetsområden, se tidigare mejlutskick och nyhetskommuniké. För Enduro & Revinge inför vi med omedelbar verkan, och successivt efter hand, en serie nya rutiner och begränsningar. 

Vår förening har utvecklats i rask takt och vi har belönats med stor medlemstillströmning. Med tillväxten följer ett pris: vårt område klarar inte den belastning vi haft under en längre tid och som vi ser tillta alltmer. Som medlem och förare behöver vi alla se över hur vi bidrar för att säkra vårt tillträde till fältet och att det nyttjanderättsavtal vi verkar under kan förnyas med markägaren Fortifikationsverket och dess huvudsakliga nyttjare P7.

Vi ser att kravbilden på vår typ av verksamhet generellt stramas upp på flera områden omkring oss, tillgängligheten till befintliga banor begränsas eller till och med stryps och vi som förening måste vidta de åtgärder som krävs för att detta inte skall hända även oss och våra medlemmar.

Från och med 1 december gäller följande:

 • Stopp för nya träningslicenser 1). Inga nya ansökningar om träningslicens på Revinge kommer att beviljas. Medlemskap kan fortfarande tecknas och har du redan en aktiv träningslicens för Revinge är det möjligt att förnya den inför kommande medlemsperiod.
 • Stopp för generell gästträning. Gästträning kan undantagsvis komma att erbjudas vid speciella omständigheter. Dock enbart efter individuell prövning under förutsättning att vi kontaktas i god tid före träningstillfället.

Ny arbetsordning

Under 2020 kommer vi successivt införa nya rutiner. För att behålla träningslicensen på Revinge och för att du ska kunna förnya licensen framtida medlemsår kommer vi kräva att du deltar aktivt på minst 10 arbetsdagar 2) på Revinge under träningsåret. Ditt bidrag kan också vara att du aktivt agerar i rollen som träningsvärd eller att du jobbar och bidrar med andra betydande uppgifter.

Den beskrivna övergången är ingen helt smärtfri process

För att vi ska kunna fortsätta köra enduro på Revinge – överhuvudtaget – krävs nu att vi alla visar den respekt för åtgärderna som krävs för föreningens välmående. Och inte minst, att du som medlem aktivt hjälper oss med att lösa de uppgifter som för närvarande belastar enbart några få.

Möt oss gärna på fältet och dela med dig av dina idéer och synpunkter. Vi välkomnar dig också att kontakta oss på mejladressen: styrelsen@fmckmalmo.se.

Styrelsen
FMCK Malmö


1) Med träningslicens avses den träningsavgift, tillsammans med medlemsavgiften, du betalar årsvis till FMCK Malmö för att att få träna på Revinge.  Vårt medlemskap och träningslicens ska kompletteras med en Svemolicens – i valfri cross- eller enduroklubb – som du löser på Svemo TA.

2) Arbetsdagarna infaller som regel i samband med lördagsträningen och omfattar  ca 2 timmars gemensamma arbetsinsatser under förmiddagen. Därefter är banområdet öppet för träning för de som deltagit under arbetspasset.