Årsmöte 2021 – dagordning/röstningsformulär

Röstsedlar

 • Du röstar genom att följa länken på respektive punkt på dagordningen.
 • Din röst sparas i ett kalkylark.
 • Vill du rösta Blankt:
  • avstår du helt enkelt från att klicka upp röstningsformuläret under den punkt det avser, du registreras alltså inte alls som röstande
  • alternativt gör du valet Blank röst  formuläret, kryssa/markera enbart alternativet Blank röst
 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar
 3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll
 4. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen
 10. Behandling av förslag som framlagts enligt bestämmelser i § 4.5
 11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelse
  14.1. Val av vice Kårchef 2 år
  14.2. Val av ledamot 2 år
  14.3. Val av ledamot 2 år
  14.4. Val av suppleant 2 år
  14.5. Fyllnadsval av suppleant 1 år
 15. Val av två revisorer jämte suppleanter för ett år
 16. Val av valberedning
 17. Val av ombud till förbundsstämma
 18. Val av ombud till riksstämma
 19. Avslutning