Frågor & Svar

Informationen nedan delvis inaktuell

 

Verksamhetsområdet Enduro & Revinge startades upp 1 januari 2020. Förändringsarbetet pågår kontinuerligt och för att förtydliga förändringar och utvecklingssteg har vi skapat denna sida som ger dig mer detaljer kring de utvecklingssteg vi tar och de synpunkter vi fångar upp. Följ förändringsarbetet under Nyheter.

Frågor & Svar uppdaterades februari 2020.

Har du frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta på plats när vi ses eller på mejl (enduro-och-revinge@fmckmalmo.se).

Vad är bakgrunden för ert beslut?

FMCK Malmö styrelse har sedan hösten 2018 diskuterat föreningens vidare utveckling och byggt upp en strategi för föreningens väg framåt på kort och lång sikt. Strategiarbetet och beslutet är också relaterat till den oro åtskilliga medlemmar gett uttryck för när det gäller föreningens möjligheter till fortsatt verksamhet. Arbetet är dokumenterat och protokollfört: våra protokoll publiceras på vår sajt. Styrelsebeslutet du nu tagit del av på vår Nyhetssida är en naturlig följd av strategiarbetet.

Idag har vi drygt 330 medlemmar som har möjlighet att träna på Revinge. Under det senaste året har vi haft ett mycket starkt tillflöde av nya medlemmar som ansöker om träningslicens och vi ser att denna tillströmning accelererar ytterligare. Vi ser oss därför helt enkelt tvungna att vidta åtgärder för att överhuvudtaget vara säkra på att vi ska kunna fortsätta få tillstånd för vår verksamhet och för att skapa den balans som krävs i framtiden mellan belastning (d v s förare) och arbetsinsatser för bl a återställning på en nivå som garanterar en framtid för FMCK Malmö på Revinge.

Har Fortifikationsverket och P7 krävt att vår verksamhet på Revinge skall minskas väsentligt?

Nej. De beslutade åtgärderna är inte initierade av Fortifikationsverket eller P7.

Åtgärderna är proaktivt vidtagna av FMCK Malmö:s styrelse för att vi inte skall riskera att åläggas några ytterligare restriktioner p g a att vår verksamhet har expanderat så kraftigt under senare tid.

Är vår miljöbelastning ett reellt problem?

Ja. Länstyrelsens Naturprövningsenhet har tidigare agerat för att väsentligt minska antalet månader vi får vara på fältet samt även permanent stänga ner delar av det område vi kör på. Lyckligtvis har vi hittills genom framgångsrikt bemötande av kraven kunnat undvika sådana restriktioner.

Hur avser ni utveckla arbetsformerna?

Vi kommer att omgående påbörja arbetet med att i detalj utforma arbetsformer och rutiner utifrån de riktlinjer som har kommunicerats. Dock så kommer detta arbete att ta viss tid, eftersom vår ambition är att skapa välfungerande och effektiva arbetsformer och rutiner, som beaktar de konstruktiva förslag och ideér som vi får/har fått från våra medlemmar.

Arbetsinsats – inte arbetsdag!

Arbetstillfällena infaller som regel i samband med lördagsträningen och omfattar ca 2 timmars gemensamma arbetsinsatser under förmiddagen. Därefter är banområdet öppet för träning för de som deltagit under arbetspasset.

Vilka andra bidrag kan räknas in som arbetsinsats?

Du kan bidra som träningsvärd, eller som funktionär under förberedelserna och genomförandet av tävlingar. Du kan också kvalificera dig genom att inneha någon av de roller som behövs för att föreningen skall fungera, exempelvis säkerhetsansvarig, zonansvarig, materialansvarig etc. Dessutom, en arbetsinsats måste inte alltid vara knuten till en schemalagd arbetsdag.

Vad innebär FMCK Malmö:s Träningslicens?

Med träningslicens avses den träningsavgift, tillsammans med medlemsavgiften, du betalar årsvis till FMCK Malmö för att att få träna på Revinge. Vårt medlemskap och träningslicens ska kompletteras med en Svemolicens som du löser på Svemo TA.

Jag har en giltig träningslicens nu. Kan jag fortsätta träna under 2020?

Ja, du kommer att få en uppmaning att förnya ditt medlemskap och din träningslicens. Du kan således köra under resten av innevarande medlemsperiod 2019 och hela nästa 2020 fram t o m 31 mars 2021. Bidrar du med arbetsinsatser under 2020 kommer du också att kunna fortsätta förnya din träningslicens från och med medlemsåret som börjar 1 april 2021.

Eftersom vi kommer att införa de nya arbetsformerna succesivt under 2020, så kommer vi att återkomma mer i detalj till hur kraven på arbetsinsatser under uppstartsåret 2020 kommer att uformas.

Kommer målsman att kunna köpa ny träningslicens för att följa/träna med sitt barn/ungdom?

Som målsman till omyndig kommer du att ha möjlighet att lösa träningslicens för att aktivt bistå ditt barn eller ungdom som är aktiv medlem. Det innebär att du och ditt barn/ungdom tränar samtidigt tillsammans.

Vad händer med ungdomar som är medlemmar och fyller 18 år, dvs när de behöver börja lösa träningslicens?

Ungdomar som är medlemmar i FMCK Malmö får lösa träningslicens från det år de fyller 18 år .

Inga nya träningslicenser beviljas fr o m 1 december. Kommer ni helt utesluta att ta in nya medlemmar som avser lösa träningslicens?

För att få kontroll över belastningen på vår verksamhet, så beviljar vi inga nya träningslicenser fr o m 1 december. Dock så kommer vi att löpande utvärdera situationen. När vi anser att vi återigen kan ta in medlemmar med träningslicens, så kommer vi att göra det i den utsträckning som vi anser att vår verksamhet klarar.

Vad händer med möjligheten att prova på enduro hos er? Jag kan ju inte lösa ny träningslicens efter det.

Möjligheten att prova på enduro (ett tillfälle) på Revinge finns kvar. Däremot kan vi inte garantera att det kommer att finnas möjlighet att lösa träningslicens.

Gästträning öppnas 29 februari

Ett antal förutsättningar har kommit på plats som gör det möjligt för oss inom Enduro & Revinge-organisationen att återigen kunna erbjuda gästträning. Som du redan vet så bedriver vi ett förändringsarbete, ett arbete som fortsätter att rulla och därför kanske allt inte än är perfekt. Vi förväntar oss att du kommer att bidra med tankar och idéer som kan förbättra oss.

Vi öppnar redan nu på lördag 29 februari. Inledningsvis öppnar vi upp för ett begränsat antal gästtränande. Kom inte oanmäld – du föranmäler dig på vår sajt här.

Kan jag bli medlem och träna på Husie övningsfälts körspår?

Husie körspår ligger under militärt avtal och styrs inom FMCK Malmö av vår Gröna sida. Fr o m januari 2020 gäller detta.