KM1 2014-03-22

Klass:Vuxna 37 startande 3 prov

Plac

StartNr

Namn

Klass

#Prov

Totaltid

SS-1

SS-1

SS-1

Obs

1

901

Thomas Kongsh¿j

Vuxna

3

00:56:14

18:47

18:32

18:55

 

2

75

Marcus Johansson

Vuxna

3

00:57:15

18:43

19:18

19:14

 

3

907

Fredrik Nyberg

Vuxna

3

01:00:42

19:41

20:10

20:51

 

4

903

Jonny Malmros

Vuxna

3

01:01:37

19:48

20:53

20:56

 

5

913

Eric Stark

Vuxna

3

01:02:24

20:42

20:47

20:55

 

6

921

Fredrik Stark

Vuxna

3

01:02:53

21:18

20:43

20:52

 

7

917

Niclas Stark

Vuxna

3

01:04:23

21:31

21:29

21:23

 

8

58

Stefan Sjšholm

Vuxna

3

01:04:37

21:18

21:22

21:57

 

9

108

Lars-Erik Nilsson

Vuxna

3

01:04:53

21:04

21:23

22:26

 

10

156

Robban Persson

Vuxna

3

01:05:01

21:00

22:10

21:51

 

11

21

Micke EneskŠr

Vuxna

3

01:05:50

21:40

21:46

22:24

 

12

61

Henrik Persson

Vuxna

3

01:05:55

21:49

22:09

21:57

 

13

330

Rickard Larsson

Vuxna

3

01:05:55

22:18

21:57

21:40

 struken

14

904

Hans Engstam

Vuxna

3

01:06:10

22:43

22:00

21:27

 

15

6

Micke Larson

Vuxna

3

01:09:16

25:41

21:52

21:43

 struken

16

227

Sven Bengtsson

Vuxna

3

01:12:00

23:55

23:45

24:20

 

17

348

HŒkan Ernstsson

Vuxna

3

01:14:06

23:23

25:15

25:28

 

18

378

Magnus Lunderqvist

Vuxna

3

01:14:11

21:29

30:02

22:40

 

19

366

Krister Gard

Vuxna

3

01:16:18

21:59

25:04

29:15

 

20

357

Mikael Kanstrup

Vuxna

3

01:16:43

24:10

25:25

27:08

 

21

925

Johan Felt

Vuxna

3

01:20:19

25:11

28:39

26:29

 

22

31

Anders Hansson

Vuxna

3

01:20:50

26:31

26:17

28:02

 

23

302

Peter Nilsson

Vuxna

3

01:27:01

27:34

29:02

30:25

 

24

12

Boris Magnusson

Vuxna

3

01:29:24

25:57

36:33

26:54

 

25

906

Per Carell

Vuxna

3

01:29:47

29:47

30:01

29:59

 

26

924

Martin Sjšlin

Vuxna

3

01:30:47

31:02

29:55

29:50

 

27

902

Christoffer Alwen

Vuxna

3

01:33:04

31:16

30:45

31:03

 

28

926

Jimmy Lickiewicz

Vuxna

3

01:33:47

29:27

30:55

33:25

 

29

922

Tom Skjšld

Vuxna

3

01:34:00

25:10

26:25

42:25

 

30

384

Pelle Johansson

Vuxna

3

01:36:18

32:25

32:45

31:08

 

31

344

Lars Nagy

Vuxna

3

01:40:08

31:01

39:49

29:18

 

32

391

Hampus Ralfnert

Vuxna

3

01:44:23

37:02

35:17

32:04

 

33

379

Patrik Henning

Vuxna

3

01:46:45

31:39

39:10

35:56

 

34

909

Lennart Larsson

Vuxna

3

01:54:40

31:45

42:53

40:02

 

35

927

Koffe Aronsson

Vuxna

2

00:58:14

28:23

29:51

 

 

36

928

Johan Kensmar

Vuxna

2

01:13:45

37:59

35:46

 

 

37

32

Tobias Hansson

Vuxna

0

00:00:00

 

 

 

Startat

 

Klass: Ungdom 2 startande 3 prov

Plac

StartNr

Namn

Klass

#Prov

Totaltid

SS-1

SS-1

Obs

1

377

Viktor Lunderqvist

Ungdomar

2

00:47:00

23:03

23:57

 

2

132

Bjšrn Magnusson

Ungdomar

2

00:57:00

23:44

33:16

 

 

Klass: MilitŠr 3 startande 3 prov

Plac

StartNr

Namn

Klass

#Prov

Totaltid

SS-1

SS-1

SS-1

Obs

1

16

Stefan Mitkiewicz

MilitŠr

3

01:34:05

33:52

29:40

30:33

 

2

118

Christopher Elg

MilitŠr

3

02:09:39

39:17

43:10

47:12

 

3

929

Patrik Evander

MilitŠr

1

02:01:00

02:01:00

 

 

 

Resultatet genererat med programmet EnduroCompetition